Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste, Helsinki Athletic Lab Oy

Laatimispäivämäärä: päivitetty 1.6.2022

 

 1. Rekisterinpitäjä

Helsinki Ahtletic Lab Oy (3011593-3)
Pursimiehenkatu 29-31 F
00150 Helsinki

 

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pauliina Aaltovirta / Helsinki Athletic Lab Oy
+358 50 4036100

pauliina@helsinkiathleticlab.com

 

3. Rekisterin nimi

Helsinki Athletic Lab :in asiakastietorekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ensisijaisena tarkoituksena henkilörekisterillä on asiakkaan tutkimusten ja hoidon suunnittelun ja toteutuksen kirjaaminen sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointi ja suunnittelu. Rekisteriä käytetään käsitellessä asiakassuhdetietoja, hoitokirjauksia ja/tai palautteita.
Tietoja voidaan käyttää myös Helsinki Athletic Lab :in oman toiminnan analysointiin, valvontaan, suunnittelemiseen ja kehittämiseen, tilastointiin sekä palveluista tiedottamiseen ja muistuttamiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista tallennetaan seuraavat tiedot: etu- ja sukunimi, syntymäaika, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero, sähköposti, palvelutapahtumien tiedot, laskutustiedot, asiakashistoria ja muut tarvittavat asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itsestään antamat tiedot ja tarjonnan estot, maksaja- tai hoitajatahojen mahdolliset hoidon kannalta oleelliset palautteet ja epikriisit. Tietoja kertyy myös hoitojakson aikana. Kaikki tieto saadaan asiakkaan suostumuksella.

 

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan vain asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella. Tietoja voidaan luovuttaa Helsinki Athletic Lab :in fysioterapeuttien välillä asiakkaan hoitojakson niin edellyttäessä.
Henkilötietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Asiakas voi perua suostumuksensa koska tahansa.

 

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 9. Rekisterin suojauksen ja säilytyksen periaatteet

Kaikki tieto on salassa pidettävää ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Asiakkaan hoitoon liittyviä tietoja ja asiakirjoja saavat käsitellä vain asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Manuaalista arkistoa säilytetään lukitussa tilassa, lukitussa kaapissa, johon avain on Helsinki Athletic Lab :in fysioterapeuteilla sekä arkistosta vastaavalla henkilöllä (Pauliina Aaltovirta). Säilytysaika potilasasiakirjoille on lain mukainen 12 vuotta asiakkaan kuolemasta tai 120 vuotta asiakkaan syntymästä. Säilytysaika koskee asiakkaan perustietoja ja keskeisiä hoitotietoja (hoidon suunnittelu, seuranta ja/tai arviointi) sekä asiakkaan hoitotahtoa koskevia asiakirjoja.

 

 10.Tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyynnöt tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

 

 11.Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella asiakkaalla on oikeus vaatia rekisteriin tallennetun virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyynnöt tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.